به تمامی بزرگان وعزیزانیکه دیروزودرمراسم تحت عنوان ”نیکوداشت ازجایزه معتبر” اشتراک ورزیده بودند

امتنانیه!

«به تمامی بزرگان وعزیزانیکه دیروزودرمراسم تحت عنوان ”نیکوداشت ازجایزه معتبر” اشتراک ورزیده بودند.»

نیازدیدم که ازاین طریق هم یکباردیگر وبدینوسیله ابرازامتنان وسپاسگزاری عمیق داشته باشم ازتمامی کسانیکه دربرنامه ای زیبای دیروزاشتراک کرده بودند. ونیزتشکری ویژه داشته باشم ازهمه دوستان وعزیزانیکه این مراسم رابرپا ولحظات قشنگی درکنارهم بودن را خلق نموده بود. ودراین میان ممنون ومدیون همه آن بزرگانی هستم که با دکلمه شعرهای زیبا،صحبت های انیگزه بخش وآموزنده و اجرای هنرهای زیبای شان، نسبت به من محبت وصف ناپذیروفراموش ناشدنی را هدیه داشتند. وهمچنان تشکری میکنم ازهمه دوستان،بابت قشنگترین تحایف ومحبت هایشان.
دوستان گل، محبت های دیروزشما یک روزقشنگ وفراموش ناشدنی دیگری را برایم خلق کرد که درلیست بهترین خاطرات زندگی ام اضافه شد. شاید بکاربردن کلماتیکه که من دروصف خاطرات ناشی ازدیروز، دراینجا بکارمیبرم کافی نباشد اما به یقین هرلحظه ای ازجریان مراسم دیروزبرایم تبدیل به لحظات شده است که وصفش برایم همین اکنون، که این نبشته را مینویسم دشوارشده است. دوستان خوب، من اعتراف میکنم که امیدمحمودی راکه دیروزشما هرکدام تان بارها درصحبت هایتان یادمیکردید که امید دیگرامروزتبدیل به یک مایه ای امید برای همه اقشارجامعه ومخصوصا جوانان شده است،محصول همکاریها، همدردی ها ومحبت های شما است.
یعنی محبت های مثل محبت دیروز شما درگذشته ها بوده است که ازمن امید دیروز، امید امروز راساخته اند. لازم به زکر میبینم که محبت های دیروزشما، من را بیشتر ازپیش متوجه عمق مسئولیت هایم نیزساختند. برمن آموختاند که جشن موفقیت های امروزتو همزمان سرآغازپذیرفتن مسئولیت های بزرگتراست که هم، همه دوستان وهموطنانم ازمن انتظاردارند وهم خودم عاشقانه درپی انجام آن هستم.البته رفتن وطی کردن مسیربرآورده ساختن انتظارات شما دوستان ودرکل جامعه،ازمن محمودی، نسبتا طولانی وهمزمان دشوارخواهد باشد اما ازآنجاییکه حضورشما رابه عنوان نیروی انرژی بخش وانیگیره دهنده قوی درکنارم وبرای همیشه احساس میکنم، اینجاست که کمترین دشواری را هم برای به پشت سرگذاشتن موفقانه ای این مسیرنمیبینم. انشاله، ما همه باهم وبا همکاری هم، راه روان این جاده خواهیم بود وخواهیم ماند.!
زنده وسربلند باد دوستانیکه برایم همه چیزاند!!

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment