مدیری مبتنی بر ارزش

خدا یا تو را سپاسگزارم از بابت دوستانی فدا کار که به من ارزانی داشته اید تا در سایه درخت پربار حمایت آنان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در کسب علم و دانش و تجربه تلاش نموده تا یک شخص موثر برای آنان و جامعه ای خود باشم . بلی دوستانی که داشتن شان نعمت و بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که وجود دوستان چون انان مایه هستی و دلیل بودنم بوده و هستند و آنها راه رفتن را در وادی زندگی پر از فراز و نشیب به من یاد دادند، جای بسیار خوشی است که توانستم به این مقا م یعنی مدیر برتر سویدن گزینش یابم البته امید محمودی به تنهای و بدون حمایت های صادقانه شما این موفقیت را کسب نکرده بلکه با حمایت و محبت های دوستانه شما ارجمندان به این جایگاه رفیع و ارزش مند رسیده است امروز من واقعا خرسند٬ مفتخر و نهایت سپاسگذارم. این لقب یعنی مدیربرتر سویدن را امروز توسط عالی ترین مقامات دولت سویدن یعنی شاه سویدن با حضور داشت مقامات دولتی٬ مدیران سازمان های مختلف بین المللی و مهمانان خارجی دریافتم، کسب چنین عنوان برایم اسان نبود اما حمایت و تشویق های دوستانم همیشه برایم انرژی بخش بود، معیار این جایزه مدریت سالم٬ همیاری٬ دموکرات و قدرت اجرای است.

این جایزه بدون شک باعث تشویق بنده خواهد شد تا برای مردمم یک خدمتگزار خوب باشم .
اینک یکباری دیگر از حضور سبز و پیام ها و تشویق های محبت آمیز یکایک تان جهان سپاس گذاری میکنم.
از فامیل محترمم که همیشه در مبارازاتم یار و همکارم بوده اند تشکری ویژه ای داشته باشم و از آنان صمیمانه عذر خواهی داشته باشم زیرا وقت های با آنها بودن را ( فامیل) برای پیشبرد کارها و کمک رسانی برای دیگران استفاده کرده ام.
هموطنان و همزبانان نهایت عزیز دوستان دارم.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment